Centrum Szkoleniowo Usługowe Kosmo Bio Kursy i zabiegi

Regulamin

 

Regulamin Usług Szkoleniowych


REGULAMIN

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych
przez Centrum Szkoleniowo Usługowe Kosmo Bio

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych stacjonarnie jak i wysyłkowo na terenie całego kraju oraz zagranica zwanym dalej Organizatorem.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z usług

1.                     Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie opłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu.

2.                     Korzystanie z usług zdalnych  oraz kursów/szkoleń odbywa się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług./kursów/szkoleń

3.                     Ogólne informacje dotyczące cen oraz okresów świadczenia poszczególnych kursów/szkoleń dostępne są w ofertach Organizatora oraz na stronie internetowej.

4.                     Informacje szczegółowe dotyczące oferty usług szkoleniowych przedstawiane są w bezpośredniej korespondencji mailowej oraz na stronie internetowej

5.                     Rezerwacja uczestnictwa w wybranym kursie / szkoleniu staje się wiążąca dla stron po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w cenniku lub w odrębnej ofercie Organizatora oraz po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora drogą mailową 

6.                     Wpłaty z tytułu korzystania z usług szkoleniowych należy dokonać w ciągu 5 dni od daty dokonania rezerwacji
7.         Nie później jednak niż: minimum na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/szkolenia

8.          Opłatę za kurs wysyłkowy dokonuje się na rachunek bankowy Firmowy w dogodnym terminie dla Kursanta.W tytule             przelewu należy wpisać nazwisko o raz wybrany kurs. Po zaksięgowaniu opłaty jest wysyłana przesyłka do trzech dni roboczych,

    9.           Przy kursie stacjonarnym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Firmowy Organizatora. W tytule przelewu        należy umieścić informacje: nazwisko uczestnika lub wybrany kurs/szkolenie

10.                    W razie rezygnacji z opłaconych usług Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

11.                    W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę oraz do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana gdyż z  chwilą zaksięgowania wpłaty są dukowne imienne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia które są  pokryciem wpłacanych wpłat.Można daną usługę wykorzystać w innym ustalonym przez obie strony termnie.

12.                  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi (z przyczyn niezależnych od Organizatora )

13.                  W przypadku zmiany terminu wykonania usługi Organizator zobowiązany jest do zaproponowania innej daty wykonania usługi.

14.           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.

 

 

§ 3 Zasady korzystania z obiektu, na którym odbywają się zajęcia

1.                     Udział w szkoleniach  odbywa się w stroju i obuwiu dostosowanym do charakteru zajęć.

2.                     Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzi się zajęcia nie ponosi odpowiedzialności Organizator.

 

§ 4 Postanowienia Końcowe
 

1.                     Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

2.                     Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

3.                     Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4.                      Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.                     Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć z zajęć, imprez w których uczestniczą na stronie internetowej.

6.                     Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja